Na wzór  •  Auto  •  Umowa kupna sprzedaży pojazdu

Umowa kupna sprzedaży pojazdu

Umowa kupna sprzedaży pojazdu
.............................................
(miejscowość, data)

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY

Zawarta pomiędzy stronami: .......................................................................... (imię i nazwisko) zamieszkałym/ą ........................ (adres) PESEL ..... NIP ........... dowód osobisty ........................................................................ (seria i numer) wydany dnia ...................................... przez ................................................. zwanym w dalszej części umowy sprzedającym/ą, a ........................................................................... (imię i nazwisko) zamieszkałym/ą ........................ (adres) PESEL ...... NIP .......... dowód osobisty ........................................................................ (seria i numer) wydany dnia ....................................... przez ....................................... zwanym w dalszej części umowy kupującym/ą. Przedmiotem umowy jest ......................................... (rodzaj pojazdu) marka/model ........................ rok produkcji .................................................. nr silnika ........................................................... nr VIN (nadwozia) .............. nr rejestracyjny ........................................................ nr dowodu rejestracyjnego ........................................................ nr karty pojazdu ....................................................... przebieg ........................................................ km.

Sprzedający/a oświadcza, iż pojazd, będący przedmiotem umowy: jest jego/jej wyłączną własnością, jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz że nie toczy się żądne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd i nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. Sprzedający/a oświadcza również, iż pojazd, będący przedmiotem umowy nie ma wad technicznych, które byłyby mu/jej znane i o których nie poinformował/a kupującego/ej. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę ..................................................... zł. (słownie) ............................................................. . Kupujący/a oświadcza, iż sprawdził/a zgodność wszystkich oznaczeń numerowych pojazdu z numerami w dokumentach oraz stan techniczny pojazdu i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. Pojazd kupuje w takim stanie, w jakim się znajduje.

Sprzedający/a przenosi prawo własności pojazdu na rzecz kupującego/ej i kwituje otrzymanie pieniędzy. Kupujący/a potwierdza odbiór pojazdu. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego/ą. Kupujący/a zobowiązuje się przerejestrować pojazd w ustawowym terminie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

* niepotrzebne skreślić

.............................................
(podpis kupującego)

.............................................
(podpis sprzedającego)

Umowa kupna sprzedaży pojazdu pdf   Umowa kupna sprzedaży pojazdu odt   Umowa kupna sprzedaży pojazdu doc  

Słowa kluczowe

  • umowa
  • auto
  • wzór umowy kupna pojazdu
  • zakup
  • sprzedaż
  • samochód
  • dokumenty
  • urząd
  • wydział komunikacji

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.10.13