Na wzór  •  Inne  •  Protokół przekazania

Protokół przekazania

Protokół przekazania
.............................................
(miejscowość, data)

Protokół

Dnia .................................................. w ...................................................... (gdzie) nastąpiło przekazanie .......................................... (czego).
Przekazującym był/a* ............................................ (kto, imię i nazwisko/nazwa firmy) .................................................................. (adres), numer PESEL/REGON ............................................................... (numer NIP) ................................................................. , a przejmującym/ą ............................................................................. (kto, imię i nazwisko/nazwa firmy) .................................................................. (adres), numer PESEL/REGON ............................................................... (numer NIP) ...................................................................
Przejmujący nie wnosi/wnosi następujące uwagi: ............................................................. Załącznik: 1. Szczegółowy wykaz przedmiotu przekazania z dnia ..................................................
Protokół sporządzono w ..................... jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla przekazującego, przejmującego i ... . * niepotrzebne skreślić

.............................................
(podpis)

Podobne i powiązane pisma


Protokół przekazania pdf   Protokół przekazania odt   Protokół przekazania doc  

Słowa kluczowe

  • protokół przekazania - wzór ogólny
  • protokół zdawczo - odbiorczy

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.12.16