Na wzór  •  Inne  •  Wyjaśnienie

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(imię i nazwisko / nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(adres)

Wyjaśnienie

Pragnę wyjaśnić, iż dnia .................................................... (data) o godz. .................................. miał/a/o miejsce ........................................................................................................ (opis zdarzenia, sytuacji). Skutkiem tego ................... (co nastąpiło). O sytuacji powiadomiono/nie powiadamiano* ................... (imię nazwisko, stanowisko, firma).
Załączniki:
1. ...............
2. ...............
* niepotrzebne skreślić

.............................................
(pieczątka i podpis)


Wyjaśnienie pdf   Wyjaśnienie odt   Wyjaśnienie doc  

Słowa kluczowe

  • wyjaśnienie - wzór
  • pisemne wyjaśnienie

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.12.16