Na wzór  •  Pełnomocnictwo  •  Odwołanie pełnomocnictwa

Odwołanie pełnomocnictwa

Odwołanie pełnomocnictwa
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko / nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)

Odwołanie pełnomocnictwa

Niniejszym odwołuję pełnomocnictwo do ................. (zakres) udzielone Panu/Pani* .................................................................... (imię i nazwisko), zam. ......................................................... (adres) legitymującemu/ej* się dowodem osobistym ........................................................... (seria i numer) wydanym dnia .................................... przez ........................................ .

* niepotrzebne skreślić

.............................................
(pieczątka i podpis)

Pismo może np wysyłać przedsiębiorstwo, które chce się zabezpieczyć w powiązanej firmie przed działaniami pracownika dysponującego wcześniej wystawionym a już wygasłym z pewnych przyczyn pełnomocnictwem.


Odwołanie pełnomocnictwa pdf   Odwołanie pełnomocnictwa odt   Odwołanie pełnomocnictwa doc  

Słowa kluczowe

  • upoważnienie
  • cofnięcie pełnomocnictwa wzór
  • pełnomocnictwo
  • pismo firmowe
  • odwołanie upoważnienia
  • odwołanie pełnomocnictwa
  • odwołanie plenipotencji
  • plenipotencja
  • odwołanie

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.07.17