Na wzór  •  Pełnomocnictwo  •  Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(adres)

Pełnomocnictwo

Ja, niżej podpisany/a* ................................................................................................................................ (imię i nazwisko wystawiającego) upoważniam Pana/Panią*......................................................................................................................... zamieszkałego/ą* w ............................................................................................................................................................................ (adres z kodem pocztowym), legitymującego/ą* się dowodem osobistym ...................................................... (seria i numer), wydanym przez ................................................................................................................................................. do ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (wymienić zakres upoważnienia np: występowania w moim imieniu, wobec..., do odbioru..., itd).

* niepotrzebne skreślić

.............................................
(pieczątka i podpis)

Podobne i powiązane pisma


Pełnomocnictwo ogólne pdf   Pełnomocnictwo ogólne odt   Pełnomocnictwo ogólne doc  

Słowa kluczowe

  • upoważnienie
  • pismo firmowe
  • pełnomocnictwo ogólne wzór

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.07.15