Na wzór  •  Praca  •  Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(pieczątka zakładu pracy

ŚWIADECTWO PRACY

1. Zaświadcza się, że .................................................. (imię i nazwisko) imiona rodziców .............................. urodzony/a ...................................................... (data i miejsce) był/a zatrudniony/a w ................... (nazwa zakładu pracy) w okresie od ...................................................... do ................................................. w wymiarze ........................................... (wymiar czasu pracy).

2. W okresie zatrudnienia pracownik/pracownica zajmował/a stanowisko ...................... .

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:
□ rozwiązania umowy ................................. (tryb, podstawa prawna)
□ ............................. (szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)
□ wygaśnięcia ........................................................................... .

4. W okresie zatrudnienia pracownik/ca:
□ wykorzystał/a urlop wypoczynkowy w wymiarze ............................................................................ (liczba dni)
□ korzystał/a z urlopu bezpłatnego ................... (okres, podstawa)
□ wykorzystał/a urlop wychowawczy .......... (okres)
□ otrzymał/a wynagrodzenie przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy ............................................................. *
□ wykorzystał/a zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy ............................. (dni)*
□ został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia art. 36¹ § 1 Kodeksu pracy ....................................
□ odbył służbę wojskową/zastępczą w okresie .............
□ wykonywał/a pracę w szczególnych warunkach ........................................................ (okres, rodzaj, stanowisko)
□ wykorzystał/a uprawnienia/świadczenia .......................... (jakie)
□ ................................................................................. (okresy nieskładkowe).

5. Informacja o zajęciu wynagrodzenia
□ wysokość potrącanych kwot
................................
□ numer sprawy egzekucyjnej
................................
□ oznaczenie komornika
............................................

6. Informacje uzupełniające
........................................................... .

* odnosi się do roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy

.............................................
(data, pieczątka i czytelny podpis pracodawcy)

Informacja
Pracownik ma prawo do:
1/ wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy (w ciągu 7 dni od jego otrzymania)
2/ wystąpienia do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w ........ o sprostowanie świadectwa pracy (w ciągu 7dni od daty otrzymania odmowy sprostowania przez pracodawcę). Art. 97 § 2¹ Kodeksu pracy.

Świadectwo pracy aby być respektowane przez wszyskie urzędy musi mieć przystawioną pieczątkę oraz czytelny podpis.


Świadectwo pracy pdf   Świadectwo pracy odt   Świadectwo pracy doc  

Słowa kluczowe

  • powszechny obowiązek służby wojskowej
  • urlop wypoczynkowy

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.08.09