Na wzór  •  Upoważnienie  •  Upoważnienie do obioru dowodu osobistego

Upoważnienie do obioru dowodu osobistego

Upoważnienie do obioru dowodu osobistego
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(PESEL)
.............................................
(nazwa urzędu)
.............................................
.............................................
(adres)

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOWODU OSOBISTEGO

Ja, niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym ......................................................................... zamieszkały ......................................................................................................................................................... posiadający nr pesel ............................................, upoważniam Panią/Pana ................................................................................................ legitymującą/ego się dowodem osobistym ................................................................................. zamieszkałą/ego: .......................................................................................................................................................................... posiadającą/ego nr pesel .................................................................. do odbioru w ........................................................................................................ ....................................................................................................................................................... mojego dowodu osobistego.

.............................................
(podpis osoby upoważniającej)

Z prawnego punktu widzienia podobne upoważnienie jest w zasadzie bezwartościwe. A to ze względu na przepisy warunkujące wydawanie dowodów osobistych obywatelom RP.

Jak jednak pokazuje polska rzeczywistość istnieją sytuacje gdy upoważnienie do odbioru dowodu może się przydać - tym samym zamieszczamy jego szablon.

Nota prawna - cytując ustawę:

Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;
 • dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, nie mającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

W przypadku niemożności odbioru dowodu osobistego np. z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dn. 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).

Upoważnienie do obioru dowodu osobistego pdf   Upoważnienie do obioru dowodu osobistego odt   Upoważnienie do obioru dowodu osobistego doc  

Słowa kluczowe

 • odbiór dowodu osobistego - upoważnienie, pełnomocnictwo
 • upoważnienie do odbioru nowego dowodu osobistego w urzędzie miejskim
 • dowód osobisty - odbiór
 • upoważnienie do odbioru dokumentów

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.11.10