Na wzór  •  Wniosek urlopowy  •  Wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o urlop wychowawczy

wniosek urlop wychowawczy
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko pracownika)
.............................................
.............................................
.............................................
(adres i stanowisko)
.............................................
(pracodawca)
.............................................
.............................................
(adres)

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

W celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem ................................................. ...................... ............................ ................ ........................ ............................................ ................................ (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) składam wniosek o udzielenie mi urlopu wychowawczego w wymiarze ......................................................... tj. w okresie od dnia ........................................................... do dnia ............................................................... .

Informuję, że dotychczas korzystano / nie korzystano* z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez ............................... ............................................... ....................................... (łącznie tygodni / miesięcy dla obojga rodziców)

Oświadczenie drugiego z rodziców / opiekunów* dziecka

Ja .......................................................... , ............................................ (adres) oświadczam, że w okresie od ............................................................... do ............................................................... nie mam zamiaru korzystać z urlopu wychowawczego na córkę / syna* .......................................... (imię i nazwisko dziecka).

.............................................
(podpis ojca/opiekuna lub matki/opiekunki)

Kto może ubiegać się o urlop wychowawczy?

Wniosek o urlop wychowawczy może złożyć każdy z opiekunków dziecka. Należy przy tym posiadać:

 • przynajmniej 6-miesięczny staż pracy
 • umowę o pracę
 • dziecko w nie możwe mieć więcej niż 4 lata

Wymiar urlopu wychowawczego - najnowsze zmiany prawne

Urlop wychowawczy trawa maksymalnie 3 lata (36 misięcy) z czego 35 miesięcy jest do podziału pomiędzy rodziców a miesiąc przeznaczony dla ojca jest nieprzenaszalny). Jest to urlop bezpłatny - podczas urlopu nie otrzymuje się pensji.

Podanie o urlop wychowawczy

Pisemne podanie / wniosek do pracodawcy należy złożyć co najmniej na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem.

Uwaga

Pamiętaj, że pracodawca udziela urlopu nie wcześniej niż 14 dnia od daty otrzymania wniosku.

Podanie o urlop wychowawczy może zostać odrzucone przez pracodawcę, nie później jednak niż w ciągu 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Czy oboje rodziców mają prawo byc jednocześnie na urlopie wychowawczym?

Tak. Maksymalnie przez okres 4 miesięcy.

Jakie informacje musi zawierać wniosek o urlop wychowawczy?

 • daty początka oraz końcas urlopu
 • określenie okresu wcześniej wykorzystanego urlopu na dane dziecko
 • oświadczenie drugiego, prawnego opiekuna dziecka o zamiarze niekorzystania z urlopu wychowawczego w okresie uwzględnionym we wniosku - jeśli 4 misieczy okres wspólnego urlopu został wykorzystany.

Czu urlop wychowawczy można podzielic na części?

Tak. Urlop wychowawczy można podzelić maksymlalnie na 5 dowolnie długie części (do 2013 było to 4). Oczywiście ich łączny wymiar nie może przekroczyć całkowitego limitu. Wnioski na każdą część urlopu wychowawczego należy składać oddzielnie.

Uwaga: w przypadku niewykorzystania 3 lat przysługującego urlopu w ramach 5 złożonych wniosków pozostała część urlopu przepada.


Pobierz wniosek o urlop wychowawczy pdf   Pobierz podanie o urlop wychowawczy odt   Pobierz wniosek o urlop wychowawczy doc  

Słowa kluczowe

 • wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
 • podanie o urlop wychowawczy
 • wniosek o urlop wychowawczy 2013
 • urlop na dziecko
 • Jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy?
 • oświadczenie drugiego rodzica

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.07.08