Na wzór  •  Zasady tworzenia pism  •  Styl pisma - Formułowanie treści

Styl pisma - Formułowanie treści

Aby doskonale radzić sobie z przedstawieniem swojego punktu widzenia należy przestrzegać poniższych zasad. Dodatkowym atutem przy redagowaniu pisma jest doskonała znajomość problematyki, psychiki odbiorcy oraz zgrabny dobór słów przy formułowaniu zdań.

 1. prezycyjne, jednoznaczne, kompletne i starnne
 2. fakty (brak interpretacji) i nakreślenie całej sytuacji
 3. podkreślenie meritum - zwięzłość (unikanie zbędnych szczegółów)
 4. poprawna forma językowa: gramatyczna, stylistyczna, ortograficzna
 5. zdania pojedyncze, strona bierna, zwroty bezosobowe
 6. układ graficzny - najpopularniejszy blokowy, bez akapitów, (justowany do lewej)
 7. zwroty grzecznościowe, uprzejmość
 8. specjalistyczna terminologia
 9. brak zwrotów nacechowanych emocjonalnie
 10. unikanie zbędnych zwrotów i potwórzeń
 11. znajomość i umiejętność stosowania użytych zwrotów
 12. bez użycia zwrotów obcojęzycznych
 13. gotowe powszechnie stosowane formuły
 14. przejrzyste redagowanie
 15. bez pretensjonalnych zwrotów

Krytyczne błędy

 1. błąd w nazwie firmy adresata
 2. niejasny cel korespondencji - np brak tytułu
 3. brak rzeczowych informacji - daty, nazwiska, numery
 4. kilka różnych spraw a jedno pismo
 5. użycie gróźb karalnych

Pamiętaj: błędy popełnione w liście obniżają naszą ocenę w oczach odbiorcy! W skrajnych przypadkach mogą spowodować zerwanie stosunków.

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.12.22