Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Jeśli chcemy pobrać się za granicą należy wcześniej otrzymać stosowne zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego

Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL)
………………………………………
(imię i nazwisko pełnomocnika)
………………………………………
………………………………………
(adres pełnomocnika)
………………………………………
(PESEL pełnomocnika)
………………………………………
(urząd gminy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zwracam się z prośbą o wydanie mi zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą z Panem/Panią* …………………………………………… (imiona i nazwisko) posiadającym/ą obywatelstwo …………………. .
Załączniki:
☐ Odpis skrócony aktu urodzenia (osoby spoza danej miejscowości)
☐ Sentencja wyroku sądu o rozwodzie
☐ Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
☐ Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
☐ Zapewnienie
☐ Pełnomocnictwo
☐ Kopia/dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty
* niepotrzebne skreślić
Pouczenie
1. Podczas składania podania należy posiadać dokument tożsamości
2. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące

………………………………………
(podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *