Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji nr ……… wydanej dnia ………………. przez …………. (wydający decyzję)

wzór dokumentu - odwołania od decyzji
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(numer referencyjny)
………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji nr ……… wydanej dnia ………………. przez …………. (wydający decyzję)

Odwołuję/my* się od w/w decyzji ponieważ ………… (wskazanie powodu/ów). W uzasadnieniu mojego/naszego odwołania stwierdzam/y, że …………. .
Proszę/prosimy o ponowne rozpatrzenie sprawy.

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *