Umowa kupna sprzedaży pojazdu – wielu właścicieli

Umowa kupna sprzedaży pojazdu sporządzana w przypadku gdy auto ma właściciela i współwłaściciela.

Umowa kupna sprzedaży pojazdu - wielu właścicieli
………………………………………
(miejscowość, data)

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY POJAZDU

Zawarta pomiędzy stronami: właścicielem …. (imię i nazwisko) zamieszkałym/ą …………….. (adres) PESEL ………….. NIP ……………. dowód osobisty ……. (seria i numer) wydany dnia ……….. przez ……… oraz współwłaścicielem ………….. (imię i nazwisko) zamieszkałym/ą …….. (adres) PESEL …………… NIP ……… dowód osobisty ……. (seria i numer) wydany dnia ………….. przez ………. zwanymi w dalszej części umowy sprzedającymi, a …………………… (imię i nazwisko) zamieszkałym/ą ………………… (adres) PESEL ……………….. NIP ………………… dowód osobisty ……. (seria i numer) wydany dnia ………… przez ………. zwanym w dalszej części umowy kupującym/ą.

Przedmiotem umowy jest ……… (rodzaj pojazdu) marka/model ……… rok produkcji …………. nr silnika ………… nr VIN (nadwozia) …….. nr rejestracyjny …………. nr dowodu rejestracyjnego ………… nr karty pojazdu ……….. przebieg ………. km.

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(podpis kupującego)
………………………………………
(podpis sprzedającego-właściciela)

………………………………………
(podpis sprzedającego-współwłaściciela)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *