Umowa kupna sprzedaży pojazdu – wielu właścicieli

Sprzedający oświadczają, iż pojazd, będący przedmiotem umowy: jest ich wyłączną własnością, jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz że nie toczy się żądne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd i nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. Sprzedający oświadczają również, iż pojazd, będący przedmiotem umowy nie ma wad technicznych, które byłyby im znane i o których nie poinformowali kupującego/ej. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę ……………………………… zł. (słownie) ……………………………………………………………… . Kupujący/a oświadcza, iż sprawdził/a zgodność wszystkich oznaczeń numerowych pojazdu z numerami w dokumentach oraz stan techniczny pojazdu i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. Pojazd kupuje w takim stanie, w jakim się znajduje.

Sprzedający przenoszą prawo własności pojazdu na rzecz kupującego/ej i kwitują otrzymanie pieniędzy. Kupujący/a potwierdza odbiór pojazdu. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego/ą. Kupujący/a zobowiązuje się przerejestrować pojazd w ustawowym terminie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Umowa kupna sprzedaży pojazdu wer.2 pdf   Umowa kupna sprzedaży pojazdu wer.2 odt   Umowa kupna sprzedaży pojazdu wer.2 doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *