Upoważnienie do obioru dowodu osobistego

Z prawnego punktu widzenia podobne upoważnienie jest w zasadzie bezwartościowe. A to ze względu na przepisy warunkujące wydawanie dowodów osobistych obywatelom RP.

Jak jednak pokazuje polska rzeczywistość istnieją sytuacje gdy upoważnienie do odbioru dowodu może się przydać – tym samym zamieszczamy jego szablon.

Upoważnienie do obioru dowodu osobistego
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL)
………………………………………
(nazwa urzędu)
………………………………………
………………………………………
(adres)

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOWODU OSOBISTEGO

Ja, niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym ……………. zamieszkały ……………………….. posiadający nr pesel …………, upoważniam Panią/Pana ………………
legitymującą/ego się dowodem osobistym ………….. zamieszkałą/ego:
……………… posiadającą/ego nr
pesel …………………. do odbioru w ……………… mojego dowodu osobistego.

………………………………………
(podpis osoby upoważniającej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *