Upoważnienie do złożenia wniosku o dowód osobisty

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami.

Upoważnienie do złożenia wniosku o dowód osobisty
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL)
………………………………………
………………………………………
(nazwa urzędu )
………………………………………
………………………………………
(adres)

upoważnienie do złożenia wniosku o dowód osobisty

Ja, niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym ……………….. zamieszkały …… posiadający nr pesel ……………, upoważniam Panią/Pana ……………….
legitymującą/ego się dowodem osobistym …………….. zamieszkałą/ego:
……….. posiadającą/ego nr
pesel ……………… do złożenia w moim imieniu wniosku o dowód osobisty w
…………. .

………………………………………
(czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia)

Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

  • osoby małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
  • osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dn. 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).
Upoważnienie do złożenia wniosku o dowód osobisty pdf   Upoważnienie do złożenia wniosku o dowód osobisty odt   Upoważnienie do złożenia wniosku o dowód osobisty doc  
  • upoważnienia do złożenia wniosku o dowód osobisty
  • dowód osobisty – dokumenty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *