Na wzór  •  Inne  •  Podanie o wycięcie drzewa

Podanie o wycięcie drzewa

Podanie o wycięcie drzewa
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(urząd gminy)
.............................................
.............................................
(adres)

Podanie

Ja niżej podpisany/a*, będący/a właścicielem/ką nieruchomości ........................................ (adres, nr działki itd.) proszę o wydanie mi zezwolenia na wycięcie na wymienionej nieruchomości:

1. ....... (ilość, drzewo, krzew) ........ (gatunek)

2. ....... (obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm)

3. ....... (przeznaczenie terenu, na którym rośnie)

4. ................................................................................................. (przyczynę i termin zamierzonego wycięcia)

5. ................................... (wielkość powierzchni, z której nastąpią wycięcia)

Załączniki:

1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów (istniejących lub budowanych)

2. ................ (inne, jakie, np: zdjęcie)

* niepotrzebne skreślić

.............................................
(pieczątka i podpis)

Podstawa prawna dotycząca wycinki drzew

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Z wymienionych wyżej dokumentów wynika, pismo o wycinkę powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko/nazwę firmy, adres właściciela nieruchomości (albo właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej określonych w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń)
 2. tytuł prawny do władania nieruchomością
 3. nazwę gatunku drzew/a lub krzewu/ów
 4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
 5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
 6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
 7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy
 8. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych (istniejących lub budowanych na tej nieruchomości)


Od decyzji odmawiającej wycięcia drzewa stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Po wyczerpaniu drogi postępowania administracyjnego istnieje możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zwolnienie z opłaty za wycięcie drzewa na działce

Zwolnienie z obowiązku uzyskania stosownego zezwolenia dotyczą drzew lub krzewów:

w lasach

 1. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową
 2. na plantacjach drzew i krzewów
 3. których wiek nie przekracza 10 lat
 4. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
 5. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału
 6. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
 7. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
 8. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Podanie o wycięcie drzewa pdf   Podanie o wycięcie drzewa odt   Podanie o wycięcie drzewa doc  

Słowa kluczowe

 • pismo do urzędu gminy
 • zezwolenie na wycinkę drzewa
 • wycięcie, drzewo, krzew, wycięcie drzewa, wycięcie krzewów
 • pismo do gminy
 • wycinanie drzew na działce
 • wycinka drzewa - zezwolenie podanie
 • wniosek o wycięcie drzewa

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.09.10