Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek kierowanych na pocztę

Ja niżej podpisany/a*, zamieszkały/a (adres z kodem pocztowym) udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani (imię i nazwisko), zamieszkałemu/ej (adres z kodem pocztowym), nr PESEL do odbioru i kwitowania wszelkich przesyłek kierowanych …

Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek kierowanych na pocztę
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL)
………………………………………
(telefon kontaktowy)
………………………………………
(nazwa placówki pocztowej)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek kierowanych na pocztę

Ja niżej podpisany/a*, zamieszkały/a …………… (adres z kodem pocztowym) udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani ……. (imię i nazwisko), zamieszkałemu/ej …………… (adres z kodem pocztowym), nr PESEL ……………………….. do odbioru i kwitowania wszelkich przesyłek kierowanych na mój adres i nadesłanych do następującej placówki pocztowej: ………………………………… (nazwa placówki pocztowej) …………………. (adres z kodem pocztowym).
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne od …………………. dnia do dnia …………… (włącznie).

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)

………………………………………
(pieczątka i podpis przyjmującego pełnomocnictwo)

  • pełnomocnictwo pocztowe do odbioru przesyłek poleconych
  • pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych
  • upoważnienie do odbioru przesyłek
  • upoważnienie pocztowe do odbioru przesyłek na poczcie
pdf odt doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *