Protokół przekazania

Przejmujący nie wnosi/wnosi następujące uwagi … do przedmiotu przekazania

Protokół przekazania
………………………………………
(miejscowość, data)

Protokół

Dnia ……………… w ……………. (gdzie) nastąpiło przekazanie ………………… (czego).

Przekazującym był/a* ………….. (kto, imię i nazwisko/nazwa firmy) ………………. (adres), numer PESEL/REGON …………….. (numer NIP) …………… , a przejmującym/ą ………….. (kto, imię i nazwisko/nazwa firmy) …………. (adres), numer PESEL/REGON ………….. (numer NIP) ………………..

Przejmujący nie wnosi/wnosi następujące uwagi: ……….. Załącznik:
1. Szczegółowy wykaz przedmiotu przekazania z dnia …………

Protokół sporządzono w ……… jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla przekazującego, przejmującego i … .
* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(podpis)
Protokół przekazania pdf   Protokół przekazania odt   Protokół przekazania doc
  • protokół przekazania – wzór ogólny
  • protokół zdawczo – odbiorczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *