Wniosek o rezygnację / skrócenie urlopu macierzyńskiego

Uwaga: Wniosek o rezygnację lub skrócenie urlopu macierzyńskiego należy dostarczyć pracodawcy najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy.

wniosek o rezygnację / skrócenie urlopu macierzyńskiego
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(stanowisko)
………………………………………
(nazwa pracodawcy)
………………………………………
………………………………………
(dział)

wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego

Ja, niżej podpisana …………………………….. (imię i nazwisko) nr PESEL …………………………………………………… oświadczam, iż rezygnuję z części/urlopu* macierzyńskiego przysługującego mi na moje dziecko ………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko). Urlop macierzyński przejmie począwszy od dnia …………………………………………. do …………………………………………. dnia w liczbie ………………. tygodni ojciec dziecka ………………………. (imię i nazwisko).

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(podpis)
  • wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego
  • krótszy urlop macierzyński
  • wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego
  • rezygnacja z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  • wniosek o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego
  • wniosek o rezygnację / skrócenie urlopu macierzyńskiego
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *