Zawiadomienie zmiany konstrukcyjne pojazdu

Zawiadamiam, iż dnia … dokonałem zmian konstrukcyjnych mojego auto zmieniających rodzaj pojazdu marki a także wymieniłem w nim elementy konstrukcyjne …

Zawiadomienie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(właściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(współwłaściciel)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL / REGON)
………………………………………
(nazwa urzędu)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Zawiadomienie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu

Zawiadamiam, iż dnia … dokonałem zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu marki ……………………. nr rejestracyjny …………………………………….. nr identyfikacyjny VIN (nadwozia/podwozia/ramy*) ………………………………….. z ……………………………………………….. na ……………………………………………….. .
* niepotrzebne skreślić

Załączniki:
□ dowód rejestracyjny ………………. (seria i numer)
□ karta pojazdu ……………………………. (seria i numer)
□ dokument potwierdzający, że zmian dokonał fachowiec prowadzący działalność gospodarczą we wskazanym zakresie ………………………. (z dnia)
□ zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego stwierdzającego, że zmiany są zgodne z obowiązującymi przepisami o warunkach technicznych pojazdów……………………………. (z dnia)
□ dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu)
□ wymagana opłata ………………………………….

………………………………………
(podpis właściciela)
………………………………………
(podpis współwłaściciela)
………………………………………
(podpis pracownika przyjmującego wniosek)
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *