Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy

Ja, niżej podpisany/a* … (imię i nazwisko wystawiającego) działając w imieniu … (nazwa firmy) z siedzibą w … (adres) udzielam pełnomocnictwa …

Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy

Ja, niżej podpisany/a* …………… (imię i nazwisko wystawiającego) działając w imieniu ………………….. (nazwa firmy) z siedzibą w ……………………… (adres) udzielam pełnomocnictwa …………………………..(imię i nazwisko) do występowania w imieniu …………… (nazwa firmy) z siedzibą w ……………………… (adres) w/do …………………………………………………….. (wymienić zakres pełnomocnictwa lub do czego).
Pełnomocnictwo niniejsze nie zezwala na dalsze przekazywanie pełnomocnictw i jest ważne do dnia ………………………………………………………… ..

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)
pdf   odt   doc
  • upoważnienie do reprezentacji firmy wzór
  • pełnomocnictwo
  • delegowanie uprawnień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *