Podanie o wycięcie drzewa

Proszę o wydanie mi zezwolenia na wycięcie drzewa/drzewa na wymienionej nieruchomości

Podanie o wycięcie drzewa
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(urząd gminy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa

Ja niżej podpisany/a*, będący/a właścicielem/ką nieruchomości …………………………………. (adres, nr działki itd.) proszę o wydanie mi zezwolenia na wycięcie na wymienionej nieruchomości:

1. ……. (ilość, drzewo, krzew) …….. (gatunek)

2. ……. (obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm)

3. ……. (przeznaczenie terenu, na którym rośnie)

4. ……………………………………………………………………………………. (przyczynę i termin zamierzonego wycięcia)

5. …………………………….. (wielkość powierzchni, z której nastąpią wycięcia)

Załączniki:

1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów (istniejących lub budowanych)

2. ……………. (inne, jakie, np: zdjęcie)

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *