Odwołanie pełnomocnictwa

Pismo może np wysyłać przedsiębiorstwo, które chce się zabezpieczyć w powiązanej firmie przed działaniami pracownika dysponującego wcześniej wystawionym a już wygasłym z pewnych przyczyn pełnomocnictwem.

Odwołanie pełnomocnictwa
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Odwołanie pełnomocnictwa

Niniejszym odwołuję pełnomocnictwo do …………….. (zakres) udzielone Panu/Pani* ………………………………………………………….. (imię i nazwisko), zam. ………………………………………………… (adres) legitymującemu/ej* się dowodem osobistym ………………………………………………….. (seria i numer) wydanym dnia ……………………………… przez …………………………………. .

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)
  • upoważnienie
  • cofnięcie pełnomocnictwa wzór
  • pełnomocnictwo
  • pismo firmowe
  • odwołanie upoważnienia
  • odwołanie pełnomocnictwa
  • odwołanie plenipotencji
  • plenipotencja
  • odwołanie
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *