Upoważnienie do korzystania z pojazdu

Niniejszym upoważniam członka rodziny (stopień pokrewieństwa) … osobę obcą zamieszkałego/ą* … legitymującego/ą się dowodem osobistym . (seria i numer), wydanym dnia … przez …, numer PESEL … do korzystania z mojego pojazdu.