Wezwanie dłużnika do zapłaty

W przypadku gdy dłużnik nie dokona zapłaty zgodnie z umową lub gdy przedsiębiorcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie bez wątpienia nie można pominąć etapu próby polubownego załatwienia sprawy.

Wezwanie dłużnika do zapłaty
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wezwanie dłużnika do zapłaty

Niniejszym wzywam/y* …………………………. (imię nazwisko, nazwa firmy) do zapłaty zgodnie z umową zawartą dnia …………………. (data) kwoty ……………………. zł. /słownie/ ……………………. za …………………………………………… (wymienić), w ostatecznym i nieprzekraczalnym terminie do ……………………………………………. (data).

Jednocześnie informuję/my, iż w przypadku niedotrzymania powyższego terminu skieruję/my sprawę do sądu.

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *