Oświadczenie o uprawnieniach rodzicielskich i woli korzystania z nich

Podstawowym aktem regulującym zagadnienia związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

Oświadczenie o uprawnieniach rodzicielskich i woli korzystania z nich
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Oświadczenie o uprawnieniach rodzicielskich i woli korzystania z nich

Oświadczam, iż nie/zamierzam* korzystać z uprawnień przysługujących pracownikowi na podstawie art. 188 Kodeksu pracy tj. jednego/dwóch* dni płatnego zwolnienia od pracy w ciągu roku kalendarzowego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14.

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(podpis)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *