Wniosek o urlop ojcowski

Powiązane dokumenty

Ponadto do otrzymania urlopu ojcowskiego pracodawca może wymagać od pracownika przedstawienia dodatkowych dokumentów

  • skrócony akt urodzenia dziecka (wydawany jest przez Urząd Stanu Cywilnego)
  • oświadczenie o tym, że urlop ojcowski na to dziecko nie został jeszcze wykorzystany

Uwaga

Urlopu ojcowskiego nie należy mylić z urlopem tacierzyńskim.

Nota prawna

Aby z niego skorzystać należy poinformować o tym fakcie pracodawcę nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Należy zrobić to nie później niż do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Pamiętajmy, że pracodawca jest obowiązany uwzlędnić wniosek pracownika.

Art. 1822. § 1. Przepisy art. 1821 stosuje się odpowiednio do pracownika-ojca wychowującego dziecko:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 5,

2) w razie wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, pracownik-ojciec wychowujący dziecko wskazuje we wniosku termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Art. 1823. § 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *