Upoważnienie do podpisywania faktur VAT

Upoważnienie do podpisywania faktur VAT w imieniu i na rzecz firmy …

Upoważnienie do podpisywania faktur VAT
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(REGON)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Upoważnienie

Ja, niżej podpisany upoważniam Pana/Panią* ……………………………… (imię i nazwisko) zamieszkałego/ą …………………. (adres), legitymującego/ą się dowodem osobistym ……………………… (seria i numer), PESEL …………………… do podpisywania faktur VAT w imieniu i na rzecz …………………………… (nazwa firmy).
Niniejsze upoważnienie obowiązuje od dnia …………………….. do dnia …………….. , jednak może być odwołane w dowolnym momencie. Upoważnienie obejmuje wyłącznie w/w osobę, bez prawa przekazywania go innym osobom.
* niepotrzebne skreślić

…………………
(pieczątka i podpis)

Dokument najlepiej przygotować na papierze firmowym.

Upoważnienie do podpisywania faktur VAT pdf   Upoważnienie do podpisywania faktur VAT odt   Upoważnienie do podpisywania faktur VAT doc  
  • faktury VAT – upoważnienia do podpisu
  • podpis na fakturze VAT – pełnomocnictwo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *