Na wzór  •  Wniosek urlopowy  •  Wniosek o urlop ojcowski

Wniosek o urlop ojcowski

wniosek urlop ojcowski
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(nazwa zakładu pracy)
.............................................
.............................................
(dział zakładu pracy)

wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego w okresie od dnia ......................... do dnia ........................ włącznie tj. ................ dni roboczych z przysługujących mi mocy Art. 182[3]. § 1 kp.

Data urodzenia dziecka ................................... .

.............................................
(podpis)

Mężczyznom pracującym na umowę o pracę, którym urodziło się dziecko przysługuje dwutygodniowy urlop ojcowski. Dla osób pracujących pn-pt jest to maksymalnie 10 dni roboczych ponieważ urlop składa się z 14 kolejnych dni kalendarzowych a weekendy i święta wlicza się w dni urlopu. Jeśli więc weźmiemy urlop rozpoczynający się od poniedziałku to łącznie z weekendami otrzymamy 16 dni wolnych i jest to optymalne rozwiązanie. Uważajmy jednocześnie na święta państwowe - jeśli te wypadają w trakcie urlopu ojcowskiego to niestety go nie wydłużają.

Powiązane dokumenty

Ponadto do otrzymania urlopu ojcowskiego pracodawca może wymagać od pracownika przedstawienia dodatkowych dokumentów

Uwaga

Urlopu ojcowskiego nie należy mylić z urlopem tacierzyńskim.

Nota prawna

Aby z niego skorzystać należy poinformować o tym fakcie pracodawcę nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.
Należy zrobić to nie później niż do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Pamiętajmy, że pracodawca jest obowiązany uwzlędnić wniosek pracownika.

Art. 1822. § 1. Przepisy art. 1821 stosuje się odpowiednio do pracownika-ojca wychowującego dziecko:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 5,

2) w razie wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, pracownik-ojciec wychowujący dziecko wskazuje we wniosku termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Art. 1823. § 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

§ 2. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 3. Do pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177 i art. 1831 § 1.

§ 6. Przepisy art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 7, art. 1801 § 2 i art. 1831 § 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 1822. § 1. Przepisy art. 1821 stosuje się odpowiednio do pracownika-ojca wychowującego dziecko:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 5,

2) w razie wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.


Pobierz wniosek o urlop ojcowski pdf   Pobierz podanie o urlop ojcowski odt   Pobierz wniosek o urlop ojcowski doc   Pobierz podanie o urlop ojcowski rtf  

Słowa kluczowe

  • wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
  • podanie o urlop ojcowski
  • wniosek o urlop ojcowski 2013
  • wniosek urlopowy
  • 2 tygodnie urlopu ojcowskiego
  • urlop ojcowski

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.09.25