Upoważnienie do rejestracji dziecka w USC

Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu urodzenia dziecka

1. Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.

2. Skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim.

3. Skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka – jeżeli matka dziecka jest odpowiednio: panną, rozwódką lub wdową.

Koszty wydania dokumentu

Na wniosek osoby zgłaszającej urodzenie dziecka kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu urodzenia.

Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

  • upoważnienie do usc
  • rejestracja dziecka w usc
  • rejestracja dziecka po urodzeniu
  • podania i wzory dokumentów kierowanych do USC
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *