Na wzór  •  Pisma różne  •  Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(numer referencyjny)
.............................................
(imię i nazwisko / nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)

odwołanie

Odwołanie od decyzji nr ...................................................................... wydanej dnia ...................................................................... przez ............................................................................................................................................................................. (wydający decyzję)

Odwołuję/my* się od w/w decyzji ponieważ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (wskazanie powodu/ów). W uzasadnieniu mojego/naszego odwołania stwierdzam/y, że ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . Proszę/prosimy o ponowne rozpatrzenie sprawy.

* niepotrzebne skreślić

.............................................
(pieczątka i podpis)

Podobne i powiązane pisma


Odwołanie od decyzji pdf   Odwołanie od decyzji odt   Odwołanie od decyzji doc  

Słowa kluczowe

  • odwołanie od decyzji druk
  • odwołania od decyzji wzory

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.08.13