Świadectwo pracy

Pracownik ma prawo do:
1/ wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy (w ciągu 7 dni od jego otrzymania)

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

… posiadający ważne ubezpieczenie OC w (nazwa firmy ubezpieczeniowej) (nr polisy) w następującym zakresie: (opis uszkodzeń). Inne istotne informacje dotyczące zdarzenia (opisać) oraz świadkowie zdarzenia