Upoważnienie do złożenia dokumentów rekrutacyjnych

Upoważniam Pana/Panią … do złożenia kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na …

Upoważnienie do złożenia dokumentów rekrutacyjnych
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię nazwisko osoby udzielającej upoważnienia)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL)
………………………………………
(telefon)
………………………………………
………………………………………
(uczelnia / wydział)
………………………………………
………………………………………
(adres)

upoważnienie do złożenia dokumentów rekrutacyjnych

Ja, niżej podpisany/a
Imię i nazwisko ……………………………

Imię ojca: ……………………………………….

Nr dowodu osobistego: ………………………………….

Zamieszkały/a: …………………………….

upoważniam Pana/Panią
Imię i nazwisko ……………………………

Imię ojca: ……………………………………….

Nr dowodu osobistego: ……………………………….

Zamieszkałego/ą: ……………………………….

do złożenia kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na
……………………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia)
  • upoważnienia do składania papierów rekrutacyjnych
  • dokumenty na potrzeby rekrutacji
  • dokumenty do dziekanatu
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *