Umowa kupna sprzedaży pojazdu – wielu właścicieli

Umowa kupna sprzedaży pojazdu sporządzana w przypadku gdy auto ma właściciela i współwłaściciela.

Umowa kupna sprzedaży pojazdu wer.2
………………………………………
(miejscowość, data)

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY POJAZDU

Zawarta pomiędzy stronami: właścicielem …. (imię i nazwisko) zamieszkałym/ą …………….. (adres) PESEL ………….. NIP ……………. dowód osobisty ……. (seria i numer) wydany dnia ……….. przez ……… oraz współwłaścicielem ………….. (imię i nazwisko) zamieszkałym/ą …….. (adres) PESEL …………… NIP ……… dowód osobisty ……. (seria i numer) wydany dnia ………….. przez ………. zwanymi w dalszej części umowy sprzedającymi, a …………………… (imię i nazwisko) zamieszkałym/ą ………………… (adres) PESEL ……………….. NIP ………………… dowód osobisty ……. (seria i numer) wydany dnia ………… przez ………. zwanym w dalszej części umowy kupującym/ą.

Przedmiotem umowy jest ……… (rodzaj pojazdu) marka/model ……… rok produkcji …………. nr silnika ………… nr VIN (nadwozia) …….. nr rejestracyjny …………. nr dowodu rejestracyjnego ………… nr karty pojazdu ……….. przebieg ………. km.

Sprzedający oświadczają, iż pojazd, będący przedmiotem umowy: jest ich wyłączną własnością, jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz że nie toczy się żądne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd i nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. Sprzedający oświadczają również, iż pojazd, będący przedmiotem umowy nie ma wad technicznych, które byłyby im znane i o których nie poinformowali kupującego/ej. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę ……………………………… zł. (słownie) ……………………………………………………………… . Kupujący/a oświadcza, iż sprawdził/a zgodność wszystkich oznaczeń numerowych pojazdu z numerami w dokumentach oraz stan techniczny pojazdu i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. Pojazd kupuje w takim stanie, w jakim się znajduje.

Sprzedający przenoszą prawo własności pojazdu na rzecz kupującego/ej i kwitują otrzymanie pieniędzy. Kupujący/a potwierdza odbiór pojazdu. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego/ą. Kupujący/a zobowiązuje się przerejestrować pojazd w ustawowym terminie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(podpis kupującego)
………………………………………
(podpis sprzedającego-właściciela)

………………………………………
(podpis sprzedającego-współwłaściciela)

Umowa kupna sprzedaży pojazdu wer.2 pdf   Umowa kupna sprzedaży pojazdu wer.2 odt   Umowa kupna sprzedaży pojazdu wer.2 doc  
  • umowa
  • auto
  • zakup samochodu
  • sprzedaż
  • samochód
  • dokumenty
  • urząd
  • wydział komunikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>