Umowa kupna sprzedaży pojazdu

Sprzedający/a oświadcza, iż pojazd, będący przedmiotem umowy: jest jego/jej wyłączną własnością, jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz że nie toczy się żądne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd i nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

Umowa kupna sprzedaży pojazdu
………………………………………
(miejscowość, data)

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY

Zawarta pomiędzy stronami:
…………….. (imię i nazwisko) zamieszkałym/ą …………………… (adres) PESEL ….. NIP ……….. dowód osobisty ………………… (seria i numer) wydany dnia ……………………………….. przez ……………….. zwanym w dalszej części umowy sprzedającym/ą, a ……………….. (imię i nazwisko) zamieszkałym/ą …………………… (adres) PESEL …… NIP ………. dowód osobisty ………………….. (seria i numer) wydany dnia ………. przez ……………… zwanym w dalszej części umowy kupującym/ą.
Przedmiotem umowy jest ………….. (rodzaj pojazdu) marka/model …………………… rok produkcji ……. nr silnika ………….. nr VIN (nadwozia) ………….. nr rejestracyjny …………. nr dowodu rejestracyjnego ……… nr karty pojazdu ……….. przebieg ………. km.

Sprzedający/a oświadcza, iż pojazd, będący przedmiotem umowy: jest jego/jej wyłączną własnością, jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz że nie toczy się żądne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd i nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. Sprzedający/a oświadcza również, iż pojazd, będący przedmiotem umowy nie ma wad technicznych, które byłyby mu/jej znane i o których nie poinformował/a kupującego/ej. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę ……….. zł. (słownie) ……………. . Kupujący/a oświadcza, iż sprawdził/a zgodność wszystkich oznaczeń numerowych pojazdu z numerami w dokumentach oraz stan techniczny pojazdu i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. Pojazd kupuje w takim stanie, w jakim się znajduje.

Sprzedający/a przenosi prawo własności pojazdu na rzecz kupującego/ej i kwituje otrzymanie pieniędzy. Kupujący/a potwierdza odbiór pojazdu. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego/ą. Kupujący/a zobowiązuje się przerejestrować pojazd w ustawowym terminie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(podpis kupującego)
………………………………………
(podpis sprzedającego)
Umowa kupna sprzedaży pojazdu pdf   Umowa kupna sprzedaży pojazdu odt   Umowa kupna sprzedaży pojazdu doc  
  • umowa
  • auto
  • wzór umowy kupna pojazdu
  • zakup
  • sprzedaż
  • samochód
  • dokumenty
  • urząd
  • wydział komunikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>