Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

Ja, niżej podpisan udzielam pełnomocnictwa Pani zamieszkałej w legitymującemu/ej się dowodem osobistym do zawarcia w moim imieniu umowy … wymienić jakiej z … (nazwa firmy), posiadającym/ą siedzibę w …….. (adres).

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

PEŁNOMOCNICTWO DO zawarcia umowy

Ja, niżej podpisany/a …………….. (imię i nazwisko wystawiającego pełnomocnictwo) udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani* ….. zamieszkałemu/ej w …………. (adres z kodem pocztowym), legitymującemu/ej się dowodem osobistym serii ……………….. numer ……………….. wydanym dnia ………. przez …………….. do zawarcia w moim imieniu umowy …………………. (wymienić jakiej) z …………………… (nazwa firmy), posiadającym/ą siedzibę w …….. (adres).

W/w pełnomocnik nie ma prawa do przekazywania pełnomocnictwa innym osobom*.

W/w pełnomocnik ma prawo do wyznaczenia innego pełnomocnika*.

………………………………………
(pieczątka i podpis)
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy pdf   Pełnomocnictwo do zawarcia umowy odt   Pełnomocnictwo do zawarcia umowy doc  
  • pełnomocnictwo do zawarcia umowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *