Upoważnienie do złożenia dokumentów na studia

Upoważnienie o złożenia w moim imieniu kompletu dokumentów wymaganych do przyjęcia na
pierwszy rok studiów pierwszego stopnia / drugiego stopnia / jednolitych magisterskich na kierunku

Upoważnienie do złożenia dokumentów na studia
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię nazwisko osoby udzielającej upoważnienia)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL)
………………………………………
(telefon)
………………………………………
………………………………………
(uczelnia / wydział)
………………………………………
………………………………………
(adres)

upoważnienie do złożenia dokumentów na studia

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana/Panią …………………………
legitymującego/ą się dowodem osobistym ……..
adres zameldowania ……….,
do złożenia w moim imieniu kompletu dokumentów wymaganych do przyjęcia na
pierwszy rok studiów pierwszego stopnia / drugiego stopnia / jednolitych magisterskich
na kierunku …………………

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia)
  • dokumenty wymagane na potrzeby procesu rekrutacji
  • dokumenty do dziekanatu upoważniające do złożenia dokumentów rekrutacyjnych
  • Składanie dokumentów na studia w imieniu kandydata
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *