Pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy

Udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani zamieszkałemu/ej legitymującemu/ej się dowodem osobistym (seria i numer) do występowania w imieniu … i wymienić szczegółowy zakres pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

PEŁNOMOCNICTWO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU FIRMY(reprezentowania i działań w imieniu firmy)

Ja, niżej podpisany/a ………………… (imię i nazwisko wystawiającego pełnomocnictwo) działając w imieniu ………………. (nazwa firmy) z siedzibą w ………………. (adres) udzielam pełnomocnictwa
Panu/Pani …………….. (imię i nazwisko) zamieszkałemu/ej ………………….., legitymującemu/ej się dowodem osobistym ………………………… (seria i numer) do występowania w imieniu ………………. ( nazwa firmy)
z siedzibą w ……………….. (adres firmy)
do / w …………… (wymienić szczegółowy zakres pełnomocnictwa).

Pełnomocnictwo niniejsze nie zezwala na dalsze przekazywanie pełnomocnictw i jest ważne do dnia ………………… (data).

………………………………………
(pieczątka i podpis)
  • upoważnienie i pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy
  • pismo firmowe
  • pełnomocnictwo
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *