Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium

Zaświadczenie może być potrzebne przy składaniu wniosków do Zarządu Mienia Komunalnego o przyznanie dofinansowania do czynszu za mieszkanie.

Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium
………………..
(miejscowość, data)
………………..
(nazwa uczelni)
………………..
………………..
(adres)
………………..
(REGON)
………………..
(nazwa firmy)
………………..
………………..
(adres)

Zaświadczenie

Zaświadcza się, że Pan/Pani* ……… (imię i nazwisko) urodzony/a …………… (data) w …………. (miejscowość), nr PESEL …………… jest studentem ……………. roku … (nazwa wydziału, uczelni) w …………. (miejscowość). Numer albumu …… . ……… (imię i nazwisko) w miesiącu/ach: ………………….. (wymienić miesiące i rok) otrzymał/wała stypendium w wysokości ……. złotych miesięcznie (słownie) ……………….. .

* niepotrzebne skreślić

………………..
(pieczątka i podpis)
  • zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium i jego wysokości
  • stypendium dla studenta
  • studia – zaświadczenia
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *