Na wzór  •  Upoważnienie  •  Upoważnienie do złożenia dokumentów na studia

Upoważnienie do złożenia dokumentów na studia

Upoważnienie do złożenia dokumentów na studia
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię nazwisko osoby udzielającej upoważnienia)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(PESEL)
.............................................
(telefon)
.............................................
.............................................
(uczelnia / wydział)
.............................................
.............................................
(adres)

upoważnienie do złożenia dokumentów na studia

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana/Panią .............................. legitymującego/ą się dowodem osobistym ........ adres zameldowania .........., do złożenia w moim imieniu kompletu dokumentów wymaganych do przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia / drugiego stopnia / jednolitych magisterskich na kierunku ............................................................. .............................................................
* niepotrzebne skreślić

.............................................
(czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia)

Upoważnienie do złożenia dokumentów na studia pdf   Upoważnienie do złożenia dokumentów na studia odt   Upoważnienie do złożenia dokumentów na studia doc  

Słowa kluczowe

  • upoważnienia na studia
  • dokumenty wymagane na potrzeby procesu rekrutacji
  • dokumenty do dziekanatu

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.12.05