Wezwanie dłużnika do zapłaty

W przypadku gdy dłużnik nie dokona zapłaty zgodnie z umową lub gdy przedsiębiorcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie bez wątpienia nie można pominąć etapu próby polubownego załatwienia sprawy.