Umowa kupna sprzedaży pojazdu

Sprzedający/a oświadcza, iż pojazd, będący przedmiotem umowy: jest jego/jej wyłączną własnością, jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz że nie toczy się żądne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd i nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

Upoważnienie do korzystania z pojazdu

Niniejszym upoważniam członka rodziny (stopień pokrewieństwa) … osobę obcą zamieszkałego/ą* … legitymującego/ą się dowodem osobistym . (seria i numer), wydanym dnia … przez …, numer PESEL … do korzystania z mojego pojazdu.

List reklamowy

List reklamowy sporządzany jest zawsze na papierze firmowym (ew. blankiety reklamowe). Powinien zawierać informacje dotyczące prowadzonej działalności – ogólne, promujące opisy usług czy towarów które chcielibyśmy wypromować.