Upoważnienie do głosowania na zebraniu

Upoważnienie do głosowania na zebraniu w moim imieniu … zwołanym na dzień …Niniejsze upoważnienie traci ważność po upływie 3 dni od daty zebrania

Upoważnienie do głosowania na zebraniu
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Upoważnienie do głosowania na zebraniu

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana/Panią ……………………………………. (imię i nazwisko) legitymującego/ą się dowodem osobistym ………………………………………. (seria i numer), wydanym dnia ……………………………………… przez …………………………………………………. zamieszkałego/ą ………………………… (adres) do głosowania w moim imieniu na zebraniu …………………………………………….. (czego dotyczącym) zwołanym na dzień ……………………………………… .

Niniejsze upoważnienie traci ważność po upływie 3 dni od daty zebrania, na które zostało udzielone. Upoważnienie może zostać w każdej chwili odwołane.

………………………………………
(podpis)

Pełnomocnictwo rodzajowe składane na piśmie

Wymagane jest by pełnomocnictwo zostało sporządzone na piśmie. Nie jest konieczne poświadczenie notarialne. Powinno to być tzw. pełnomocnictwo rodzajowe, a nie ogólne. Należy szczegółowo wymienić rodzaje czynności, do których mocodawca upoważnia swojego pełnomocnika tak by uniknąć potencjalnych nieporozumień.

pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *