Pełnomocnictwo współwłaścicieli lokalu do głosowania na zebraniu

Pełnomocnictwo do reprezentowania nas, zabierania głosu, zgłaszania wniosków oraz głosowania w naszym imieniu w sprawie

Pełnomocnictwo współwłaścicieli lokalu do głosowania na zebraniu wspólnoty
………………………………………
(miejscowość, data)

PEŁNOMOCNICTWOPEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU ORAZ
REPREZENTACJI NA ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

My niżej podpisani,
właściciele lokalu ……….. (adres)
1. ………….. (imię i nazwisko) legitymująca/y się dowodem osobistym …………………………….
2. ………….. (imię i nazwisko) legitymująca/y się dowodem osobistym …………………………….
3. ………….. (imię i nazwisko) legitymująca/y się dowodem osobistym ……………………………

upoważniamy Panią/Pana ……………………… legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym ……………
zamieszkałej/zamieszkałego ………… (adres)
do reprezentowania nas, zabierania głosu, zgłaszania wniosków oraz głosowania
w naszym imieniu w sprawie wszystkich uchwał jakie znajdą się na porządku obrad rocznego zebrania właścicieli lokali budynku ……………………. (adres)
w dniu ………………………………

W/w pełnomocnik nie ma prawa przekazywania pełnomocnictwa osobom trzecim.

………………………………………
(czytelne podpisy wszystkich w/w właścicieli)
  • pełnomocnictwo współwłaścicieli lokalu do głosowania na zebraniu
pdf   odt   rtf   docx  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *