Pełnomocnictwo do głosowania na zebraniu wspólnoty

Uwaga: w przypadku, kiedy właściciel nie może uczestniczyć w zebraniu, należy upoważnić pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa jn)

Pełnomocnictwo do głosowania na zebraniu wspólnoty
…….(miejscowość, data)
 
 

Pełnomocnictwo do głosowania na zebraniu wspólnoty ORAZ
REPREZENTACJI NA ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Ja, niżej podpisany/a …………… (imię i nazwisko) właściciel lokalu mieszkalnego nr ………..przy ulicy …………………………………. w ……… legitymujący się dowodem osobistym ………… upoważniam Panią/Pana …………. legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym ……… zamieszkałej/zamieszkałego ……………. …….. (adres) do reprezentowania mnie, zabierania głosu, zgłaszania wniosków oraz głosowania
w moim imieniu w sprawie wszystkich uchwał jakie znajdą się na porządku obrad rocznego zebrania właścicieli lokali budynku ……………. ….. (adres)

w dniu ……………..

W/w pełnomocnik nie ma prawa przekazywania pełnomocnictwa osobom trzecim.

…….
(czytelny podpis właściciela)
  • pełnomocnictwo do udziału w głosowaniu oraz reprezentacji na zebraniu
  • pełnomocnictwo do głosowania na zebraniu wspólnoty
pdf   odt   rtf   docx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *