Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego

Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa ośrodka pomocy społecznej)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Wnoszę o przyznanie mi/nam* dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na:
1. …. (imię i nazwisko) …………….. (data ur)
2. …. (imię i nazwisko) …………….. (data ur)
3. …. (imię i nazwisko) …………….. (data ur)
4. …. (imię i nazwisko) …………….. (data ur)
Załączniki:
☐ dokument/kopia stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek
☐ skrócony odpis/kopia aktu urodzenia dziecka
☐ inne dokumenty identyfikacyjne ………………………………. (wymienić)
☐ zaświadczenie szkoły o nauce dziecka
☐ dokument/kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
☐ inne ……………….. (wymienić)

*niepotrzebne skreślić
Pouczenie
Od decyzji dotyczącej przyznania lub odmowy świadczeń rodzinnych istnieje możliwość odwołania się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołania dokonuje się za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

………………………………………
(pieczątka i podpis)
pdf   odt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *