Upoważnienie do obioru skróconego aktu urodzenia

Przy odbiorze odpisu pełnomocnik zobowiązany jest złożyć pisemne pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczonej kopii.

Upoważnienie do obioru skróconego aktu urodzenia
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Upoważnienie do odbioru skróconego aktu urodzenia

Niniejszym upoważniam Panią(a) …………… (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) legitymującą(ego) się dowodem osobistym seria i nr …………………… wydanym przez ………………
do odebrania skróconego aktu urodzenia dotyczącego: ……………
(stopień pokrewieństwa, imię i nazwisko) zarejestrowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego w ……………. .

Dołączam dowód uiszczenia zapłaty opłaty skarbowej w wysokości …………..

*Niepotrzebne skreślić

………………………………………
(podpis osoby upoważniającej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *