Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych od nadawcy

Pełnomocnictwo do odbioru i kwitowania wszelkich przesyłek kierowanych do mnie od nadawcy.

Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych od nadawcy
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL)
………………………………………
(telefon kontaktowy)
………………………………………
(nazwa placówki pocztowej)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych od nadawcy

Ja niżej podpisany/a*, zamieszkały/a ………………………………………………….. (adres z kodem pocztowym) udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani ………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko), zamieszkałemu/ej …………………………………………………… (adres z kodem pocztowym), nr PESEL ……………………………………………… do odbioru i kwitowania wszelkich przesyłek kierowanych do mnie od nadawcy: ……. (imię i nazwisko), zamieszkałego/ej ……………………………………………….. (adres z kodem pocztowym).
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne od ……………………………………………… dnia do dnia ……………………………………………… (włącznie).

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)

………………………………………
(pieczątka i podpis przyjmującego pełnomocnictwo)

  • pełnomocnictwo pocztowe do odbioru przesyłek pocztowych od nadawcy
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *