Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych nadesłanych na adres

Udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani (imię i nazwisko), zamieszkałemu/ej (adres z kodem pocztowym) do odbioru i kwitowania wszelkich przesyłek kierowanych do mnie i na mój adres zamieszkania.

Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych nadesłanych na adres
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL)
………………………………………
(telefon kontaktowy)
………………………………………
(nazwa placówki pocztowej)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych nadesłanych na adres

Ja niżej podpisany/a*, zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (adres z kodem pocztowym) udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani ………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałemu/ej ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (adres z kodem pocztowym), nr PESEL ……………………………………………… do odbioru i kwitowania wszelkich przesyłek kierowanych do mnie i na mój adres zamieszkania.
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne od ……………………………………………… dnia do dnia ……………………………………………… (włącznie).

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)

………………………………………
(pieczątka i podpis przyjmującego pełnomocnictwo)

  • pełnomocnictwo pocztowe do odbioru przesyłek pocztowych nadesłanych na adres
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *