Pełnomocnictwo do odbioru przesyłki pocztowej / przekazu na kwotę

Udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani …zamieszkałemu/ej ….. adres z kodem pocztowym, nr PESEL ……. do jednorazowego odbioru i pokwitowania przesyłki.

Pełnomocnictwo do odbioru przesyłki pocztowej / przekazu na kwotę
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(PESEL)
………………………………………
(telefon kontaktowy)
………………………………………
(nazwa placówki pocztowej)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Pełnomocnictwo do odbioru przesyłki pocztowej / przekazu na kwotę

Ja niżej podpisany/a*, zamieszkały/a ……. (adres z kodem pocztowym) udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani ……. (imię i nazwisko), zamieszkałemu/ej ….. (adres z kodem pocztowym), nr PESEL ……. do jednorazowego odbioru i pokwitowania:

□ przesyłki pocztowej ……….

□ przekazu na kwotę ………………….

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne od …….. dnia do dnia ……… (włącznie).

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)

………………………………………
(pieczątka i podpis przyjmującego pełnomocnictwo)

  • pełnomocnictwo pocztowe do odbioru przesyłki pocztowej / przekazu na kwotę
Pełnomocnictwo do odbioru przesyłki pocztowej / przekazu na kwotę pdf   Pełnomocnictwo do odbioru przesyłki pocztowej / przekazu na kwotę odt   Pełnomocnictwo do odbioru przesyłki pocztowej / przekazu na kwotę doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *